18.3.2019

Krajská zdravotní se připojila na ústecké oční klinice ke Světovému týdnu glaukomu

Nechat si změřit nitrooční tlak a zkontrolovat zrakový nerv měli možnost ve čtvrtek 14. března návštěvníci Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Zdravotnické pracoviště u příležitosti Světového týdne zeleného zákalu (glaukomu), který letos proběhl od 10. do 16. března, uspořádalo Den otevřených dveří.

Kromě oborného vyšetření se dostalo návštěvníkům veškerých informací o zeleném zákalu prostřednictvím vzdělávacích tiskovin, které dostávali při registraci. „Světový týden glaukomu je tradiční akce posledních šesti let a naše klinika se k ní pravidelně připojuje. Letošní akci využilo třicet šest návštěvníků. Problematice glaukomu se velmi podrobně věnujeme. Jsme jedním z mála pracovišť v České republice, které poskytuje komplexní péče o pacienty s glaukomem včetně nejnovějších minimálně invazivních operací,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala statut v roce 2014. Přednostkou je MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., vrchní sestrou Viktoria Klikarová. Zdravotnické pracoviště zabezpečuje oční diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje a přilehlé spádové oblasti. Pyšní se v rámci České republiky několika republikovými prvenstvími při operativě zeleného zákalu. Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích konferencí. Klinika pořádá každý rok Ústecké oftalmologické dny, které jsou zařazeny do plánu akcí České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní se připojila na ústecké oční klinice ke Světovému týdnu glaukomu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

15.3.2019

Krajská zdravotní získala díky projektu IROP moderní přístroje pro devatenáct oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) získala díky projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zdravotnickou techniku za téměř 100 milionů korun. Moderní přístroje již slouží svému účelu na devatenácti odděleních největší krajské nemocnice. Prezentace úspěšně dokončeného projektu se uskutečnila ve středu 13. března 2019 v Lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ za účasti Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

„Přístroje mohla společnost pořídit díky projektu s názvem Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Realizace projektu byla naplánována na období od 5. 5. 2016 do 30. 6. 2018, pořízení zdravotnických prostředků pak na období 1. 4. 2017 – 30. 6. 2018. Projekt byl financován z 85 % z prostředků IROP a 15 % z vlastních prostředků Krajské zdravotní. Převedeno na finance – náklady dosáhly bezmála 96 750 000 Kč včetně DPH, z toho asi 82 200 000 Kč činí dotace,“ shrnul Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Je třeba ocenit práci mnoha lidí, kteří za realizací tohoto důležitého projektu stojí. Jim všem patří poděkování, vážíme si toho,“ zdůraznil.

S poděkováním se připojil generální ředitel Ing. Petr Fiala: „Děkuji všem, kdo se na projektu podíleli – Středisku dotačních projektů, Oddělení obslužných klinických činností, které má na starosti přístrojovou techniku, ale také zdravotníkům, kteří pracovali na specifikacích přístrojů a ve výběrových komisích.“

„Jsem opravdu rád, že se tento projekt realizoval. Věřím, že podobné projekty, které se díky velikému úsilí vedení společnosti podařilo zajistit a uskuteční se i v dalších nemocnicích, napomohou ke zvýšení zdravotní péče v Krajské zdravotní,“ řekl ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne.

Cílem projektu bylo zlepšení kvality návazné péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po péči vysoce specializované vrátí do svého přirozeného prostředí. Kvalita návazné péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče.

Součástí tiskové zprávy je prezentace projektu „Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ ve formátu PDF.

Bližší informace k projektu:

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice, o. z., díky projektu „Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ zdravotnickou techniku v celkové hodnotě 96 746 839,42 Kč včetně DPH. Dne 27. 9. 2018 byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu. Skutečné výdaje projektu byly 96 670 439,07 Kč (hodnota pořízených přístrojů snížená o penále za pozdní dodávky a zvýšená o výdaje na povinnou publicitu), dotace 85 % je ve výši 82 169 873,20 Kč. Část dotace ve výši 81 150 629,70 Kč byla proplacena 30. 10. 2018, dotace ve výši 1 019 243,50 Kč bude proplacena po ukončení kontroly VZ na pořízení monitorovacího systému v hodnotě 1 199 110 Kč.

Realizace projektu zvýšila úroveň standardu vybavenosti lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center. Jako hlavní aktivita projektu bylo realizováno pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Předmětem této činnosti bylo pořízení zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologií včetně jejich instalace a uvedení do provozu, případně i odborné instruktáže obsluhujícího zdravotnického a jiného personálu.  

Z hlediska pořizování zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologií se z větší části jednalo o modernizaci již zastaralých, které byly nahrazeny, a proto jejich pořízením nevznikají požadavky na nové prostory, či nový personál.

Ve sledovaném období byla realizována výběrová řízení na dodávky zdravotnických prostředků, které byly dodány a faktury za jejich dodávky byly uhrazeny. Veškerý majetek pořízení v rámci projektu je odděleně zaevidován v účetní evidenci majetku.

Další čtyři žádosti o podporu podané 14. 7. 2016 v 31. výzvě IROP byly 22. 3. 2017 zařazeny mezi náhradní projekty z důvodu nedostatku finančních prostředků, přestože splnily veškeré formální i věcné náležitosti. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení finančních prostředků a bylo Krajské zdravotní, a. s., nabídnuto finanční pokrytí těchto projektů.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


11.3.2019

Krajská zdravotní uspěla na ministerstvu ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie

Krajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. Pro vedení společnosti, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, jde o další krok na cestě k získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v  hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

„Poté, co jsme nyní uspěli ve výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví, budeme pokračovat v jednáních a krocích, jejichž finálním cílem je získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče. Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování kardiocentra, byly vytvořeny příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě kardiocentrum, jehož tým již provedl více než 50 zdařilých operací. Byly zahájeny  projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum - kardiologickou kliniku  a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediární péče, standardních lůžek a ambulancí,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Podle statistik je každý rok na šest stovek pacientů z Ústeckého kraje vyžadujících kardiochirurgický výkon posíláno do pražských center, ale bohužel ne všichni se operace v Praze dožijí,“ připomněl Ing. Jiří Novák. 

O podpoře vybudování kardiochirurgie v ústecké Masarykově nemocnici předseda představenstva jednal již v létě 2016 s místopředsedou vlády a ministrem financí  Ing. Andrejem Babišem  a dále pak při jeho další návštěvě v roce 2018, kdy už  jako předseda vlády ČR tento projekt znovu podpořil. Ing. Jiří Novák jednal opakovaně s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem pro zdravotní péči ministra zdravotnictví ČR, s prof. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc., předsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR a další jednání probíhala se zástupci všech zdravotních pojišťoven.

„Je třeba zdůraznit, že výsledek výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR s doporučujícím výrokem umožňuje dále jednat o úhradě této péče ze zdravotního pojištění a o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Vznik kardiochirurgického oddělení 1. ledna 2018 vedle kardiologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici a dosavadní výsledky umožňují Krajské zdravotní plnohodnotně usilovat o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.  

„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Její největší výskyt je právě v Ústeckém kraji. Z tohoto pohledu se vybudování komplexního kardiovaskulárního centra jeví jako logický krok. V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Jejich regionální umístění je však naprosto disproporciální, pět jich je v Praze,“ vysvětlil význam kardiochirurgického pracoviště pro Ústecký kraj prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který je zároveň vedoucím ústeckého kardiocentra.

„Do budoucna je předpoklad, že se podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do operačního programu zařazujeme i pacienty akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným. Již nyní zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy vyšším operačním rizikem. V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální nebo aortální chlopni,“ shrnul MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: info@kzcr.cz


11.3.2019

Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se rozloučili s emeritním primářem a špičkovým chirurgem doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc.

Na smuteční obřad se rozloučit s doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc., přišli v pondělí 11. března 2019 do nového krematoria na Střekově bývalí kolegové emeritního primáře včetně současného managementu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Špičkový chirurg během své čtyřicetileté kariéry v ústecké nemocnici vychoval řadu dnes uznávaných odborníků.

„Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., odešel navždy 2. března letošního roku ve věku 87 let. Šlo o dalšího představitele ústecké chirurgické poválečné školy, která svým významem přesáhla hranice okresu i kraje. Patřil do generace, která položila základy chirurgie a traumatologie v ústecké nemocnici. Byla to generace velkých osobností tvrdých k sobě i k nám žákům. Žili a pracovali v poněkud jiné době, v době stavovské hrdosti, kdy charakter vítězil nad zbytečnými půtkami a šarvátkami. Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., převzal oddělení úrazové chirurgie po jeho zakladateli primáři MUDr. Čestmíru Dolejším. Udržel a rozvíjel vynikající odbornou úroveň tohoto zdravotnického pracoviště. Byl zdatným operatérem s přirozeným nadáním. Dokázal i v těžkých dobách sehnat moderní zdravotnickou techniku. Oddělení předal svému nástupci MUDr. Janu Houserovi, který jej charakterizoval jako velmi charismatického člověka s demokratickým smýšlením, mezi kolegy a pacienty velmi známého a oblíbeného. Emeritní primář doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., trpěl a podporoval diskuzi a odborný růst mladých kolegů. Zapsal se zlatým písem do historie ústecké nemocnice. Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme,“ uvedl ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

Do ústecké nemocnice nastoupil doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., v roce 1957 a zůstal jí věrný následujících 40 let. Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie vedl 15 let. V roce 2014 toto zdravotnické pracoviště získalo statut Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Pan doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., byl můj první šéf a učitel, když jsem v roce 1984 nastoupil do ústecké nemocnice. Zažil jsem jej ještě v době jeho vrcholné chirurgické slávy. Obdivoval jsem na něm vždy brilanci jeho operační techniky a velký přehled nad celým oborem. Jeho vstřícnost k pacientům mi byla vzorem. Když odešel v důchodovém věku do ústraní, zůstal s námi stále v úzkém kontaktu a naše přátelské vztahy a oboustranné kontakty trvaly až do konce jeho bohatého života,“ zavzpomínal na svého medicínského učitele přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., byl 22 let lékařem hokejové reprezentace. Fanoušci ho často vídali v jeho typickém kloboučku na střídačce v nejslavnějších dobách československého hokeje. Po zásluze byl uveden do hokejové síně slávy. Měl celou řadu koníčků, za všechny stojí zmínit myslivost.

Zdroj: info@kzcr.eu

Smuteční obřad. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

11.3.2019

Krajská zdravotní se na ústecké oční klinice připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se Dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost připojí ke Světovému týdnu zeleného zákalu (glaukomu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 10. do 16. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Akce proběhne ve čtvrtek 14. března 2019 od 12:30 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pavilon „G“, 1. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

  • Preventivní měření nitroočního tlaku

  • Měření zraku

Zdroj: info@kzcr.eu

Vyšetření zraku. Na snímku MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

8.3.2019

Městská hromadná doprava nebude projíždět děčínskou nemocnicí

Autobusy linky 207 Dopravního podniku města Děčína, a. s., od 11. 3. do 20. 3. 2019 nebudou projíždět areálem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Důvodem omezení je výstavba nové budovy vedle pavilonu „I“, která přinesla dopravní omezení se sníženou průjezdností.

Pacienti a návštěvy mířící na zdravotnická pracoviště děčínské nemocnice budou muset po dobu omezení využívat stanice „U nemocnice“, v níž bude linka 207 končit.

Zdroj: info@kzcr.eu


7.3.2019

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie

Ve středu 6. března 2019 měli možnost rodiče menších dětí a předškoláků dozvědět se více o jejich výslovnosti. Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se Dnem otevřených dveří, na svém pracovišti klinické logopedie, připojilo k Evropskému dni logopedie. 

Logopedka Mgr. Štěpánka Mališová uvedla, že pro malé pacienty byly připraveny dvě ambulance, ve kterých probíhalo orientační vyšetření výslovnosti dítěte. „Rodiče poté obdrželi informaci, zda je vše v pořádku nebo je nutné zahájit u dítěte logopedickou péči. V případě doporučení další návštěvy logopeda byla pro rodiče s dětmi připravena třetí ambulance, ve které kolegyně ukazovala, jak pracovat na odstranění problému za pomoci věcí a hraček běžně dostupných v domácnosti, než začne u dítěte logopedická péče,“ řekla Mgr. Štěpánka Mališová.

Dne otevřených dveří k návštěvě logopeda se svou tříletou dcerou Johankou využila Pavla Horáková z Děčína. „Na problém s výslovností u dcery nás upozornila dětská lékařka při povinné prohlídce a dala nám doporučení k logopedovi. Jelikož je těžké sehnat specialistu logopeda a jsou dlouhé objednací lhůty, využila jsem dnešní akce, abych se poradila, jak pracovat na odstranění problému, než zahájí dcera péči. O Dni otevřených dveří jsem se dozvěděla z facebookové stránky společnosti Krajská zdravotní a ze Zpravodaje města Děčín,“ uvedla Pavla Horáková.

V rámci Evropského dne logopedie se věnovali odborníci pozornost dalším vývojovým vadám u dětí, které mohou zapříčinit špatnou výslovnost. „Zaměřujeme se jak na sluchové, tak na zrakové vnímání dítěte, hrubou a jemnou motoriku a paměť. Hlavně sluch a paměť mají na výslovnost velký vliv. Hodně záleží na tom, jak má člověk slova odposlouchaná a jak si je pamatuje,“ doplnila Mgr. Štěpánka Mališová.

„S nápadem uspořádat na zdravotnickém pracovišti klinické logopedie děčínského otorinolaryngologického oddělení Den otevřených dveří přišla vrchní sestra Bc. Lenka Lolloková. Dorazilo 20 dětí se svými rodiči či prarodiči. Cílem akce bylo představit naše pracoviště, kde logopedky pracují nejen s dětmi v ambulancích, ale dochází i na lůžkové stanice našich zdravotnických pracovišť, zejména na neurologii a rehabilitaci, kde s hospitalizovanými pacienty, například po mozkových příhodách, trénují výslovnost,“ dodala Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.

V loňském roce se uskutečnilo v ambulantní logopedii Otorinolaryngologického oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 3359 návštěv dětských pacientů. Logopedky pečovaly o 536 hospitalizovaných nemocných.

Zdroj: info@kzcr.cz

Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie. Na snímku logopedka Mgr. Vladimíra Škopová. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.3.2019

V Krajské zdravotní přednášel předseda České resuscitační rady doktor Anatolij Truhlář

„Resuscitace v proměnách času: od zázraků k výsledkům…“ byla tématem další z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“, při němž se již čtvrtý rok scházejí zdravotníci ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se špičkovými odborníky, zástupci různých lékařských oborů. Ve středu 20. února 2019 se zde představil MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec Králové a předseda České resuscitační rady. 

Doktor Truhlář přijal pozvání Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která společně s VIKZ cyklus pořádá.

„Přednáška bude především o kardiopulmonální resuscitaci, což je moje hlavní specializace. Pokusím se nejprve o průřez historií a postihnutí vývoje této metody. Ve druhé části přednášky vyzdvihnu zvláště systémové věci, které jsou nejdůležitější pro to, abychom do budoucna mohli zvýšit počet lidí, kteří srdeční zástavu přežijí. Pokud chceme výsledky léčby dále zlepšovat, záleží především na systémových změnách. A k tomu je důležitá organizace, lidé, kteří mají schopnost rozhodovat a stávající systém změnit,“ přiblížil téma přednášky MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC.

„Česká republika je v kardiopulmonální resuscitaci na špičce v Evropě. Je to samozřejmě výsledek práce celého řetězce pracovišť, která se péčí o tyto pacienty zabývají. Počínaje operačními středisky, kde naši operátoři problém rozpoznají po telefonu a donutí volajícího provádět laickou resuscitaci, na níž navazuje práce zdravotnické záchranné služby. Stále důležitější je ale poresuscitační péče ve správné nemocnici, což dneska už není nejbližší anesteziologicko-resuscitační oddělení, ale systém tzv. center pro nemocné po srdeční zástavě. Jde většinou o krajské nemocnice s kardiocentry, kde je poskytována komplexní péče umožňující návrat řady nemocných zpátky do plnohodnotného života,“ vysvětlil tento náš přední odborník.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.cz


1.3.2019

Krajská zdravotní odvolala zákaz návštěv ve svých pěti nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., odvolala zákaz návštěv ve svých pěti nemocnicích, vydaný z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech. Návštěvy na všech odděleních bez omezení jsou opět povoleny ve zdravotnických zařízeních:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Nemocnice Teplice, o. z. 
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z. 
 

Zdroj: info@kzcr.eu


25.2.2019

V mostecké nemocnici se uskutečnil čtvrtý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., 4. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která se konala ve středu 20. února 2019 v kinosále mostecké nemocnice, představila obory biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou ve zdejší nemocnici spojeny do jediného Oddělení laboratorního komplementu.

V rámci vysoce odborného programu zazněla celá řada přednášek postihujících široké spektrum problematiky. Mezi témata, která přednášející pro letošní ročník konference zvolili, patřilo např. „Kompletní řešení akutní diagnostiky u lůžka pacienta“, „Využití POCT metod v pediatrii“, „Spolupráce klinického farmaceuta s laboratoří“, „Jsou v ČR syntetické kanabinoidy problémem?“, „Intoxikace paracetamolem nebo Verifikace lékové interakce - pomoc laboratoře?“.

„Obory laboratorní diagnostiky, jakými jsou biochemie, hematologie, toxikologie a klinická farmacie jsou pro klinickou nemocniční část již běžné a nepostradatelné. Pro zdejší pracoviště Krajská zdravotní pořizuje nový kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií za šest milionů korun. Jsem rád, že se podařilo loni nově otevřít odběrovou místnost v Litvínově. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ uvedl jménem představenstva a managementu Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva společnosti.

Odbornými garanty konference byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

„První dva ročníky byly ještě, řekněme, rozpačité, ale postupně jsme si vytvořili závislost na prezentacích, které propojují klinické obory a laboratoře a dokáží nám všem přiblížit aktuální možnosti diagnostiky včetně jejich limitací. Zároveň bych ráda všechny účastníky pozvala na setkání, které se bude konat příští rok, a bude to již 5. ročník konference Bez laboratoře se neodejdete,“ řekla MUDr. Hana Mrázková.

„Doplnila bych paní primářku Mrázkovou s tím, že se vzrůstajícím číslem konference roste významně odborná úroveň přednášek, a to především díky přednášejícím, kteří přijímají naše pozvání, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky, za což jim velmi děkuji. Věřím, že i v dalších ročnících bude naše konference pro posluchače přínosem a že si z našeho setkání odnesou jako každý rok bohaté informace, které jim budou v jejich klinické i laboratorní praxi užitečné,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie bude na jaře doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje.  

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu