Krajská zdravotní vyhlásila interní grantovou soutěž

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petr Fiala vyhlásil 29. 3. 2016 grantovou soutěž v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. pro rok 2016.

Účelem interní grantové podpory Krajské zdravotní, a.s. je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců společnosti dle podmínek vyhlášené grantové soutěže a podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy, svým obsahem zaměřené na problematiku, která je v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením pracoviště žadatele, resp. Krajské zdravotní a výsledky projektu přispějí významně k vědeckovýzkumné činnosti společnosti, její prezentaci, resp. k rozvoji zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Alokace výzvy je max. 3 mil. Kč v závislosti na kvalitě předložených projektů, které budou posuzovány Grantovou komisí Krajské zdravotní, a.s., vedenou prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc., předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 000 Kč vč. DPH. Přihlášky projektů do grantové soutěže lze podávat do 29. 4. 2016.  

Zahájení řešení podpořených projektů bude možné od 23. května 2016, ukončeny by měly být nejpozději do 22. května 2017. V dalším období bude možné předkládat žádosti na pokračovací projekty.

V případě potřeby vyjádření etické komise k projektu se řešitel obrátí na příslušnou etickou komisi ve své nemocnici. Zasedání etické komise Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proběhne dne 20.4.2016. Vyjádření etické komise je předkládáno společně se žádostí.

Ing. Martin Zeman, tajemník Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.


Informace z Vědecké rady

Ocenění vědecké činnosti lékařů a nelékařů Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a. s. uspořádala ve čtvrtek 26. listopadu v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje konferenci, spojenou se slavnostním udílením cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. za nejlepší vědeckou práci za rok 2014 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí.

V úvodu ke všem účastníkům Vědecké konference Krajské zdravotní, a. s. promluvil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček z videozáznamu, jelikož se nemohl akce z pracovních důvodů osobně zúčastnit.

„Oceňuji úroveň a rozsah vědecké a publikační činnosti v Krajské zdravotní, a to nejen v Masarykově nemocnici v Ústí, ale i v dalších nemocnicích, které do ní patří. Tato činnost významně napomáhá k pozitivnímu pohledu na naše nemocnice. Oceňuji i to, že zkušení lékaři vytváří prostor a napomáhají mladým kolegyním a kolegům k zapojení do této činnosti. Současně je velmi pozitivní i široké zapojení sester a dalších odborníků. To jinde není samozřejmostí. Chci proto všem, kteří se na ní podílejí upřímně poděkovat,“ řekl v úvodu akce první náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. za rok 2014 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl obnovit činnost Vědecké rady Krajské zdravotní. Chtěl bych poděkovat všem členům vědecké rady, že v ní přijali účast a na její práci se podílejí. Musím podotknout, že udílení cen za vědeckou publikační činnost má také ústecká Masarykova nemocnice. Věřím, že Krajská zdravotní bude v tradici vědecké činnosti, kterou jsme zahájili v loňském roce, nadále pokračovat, protože mediální dopad publikace lékařů nejen z ústecké Masarykovy nemocnice, ale ve všech pěti nemocnicích v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově, přiláká více kapacit a nových lékařů do celé Krajské zdravotní. Na vlastní oči tak uvidí, že vzdělávání na takovéto vysoké úrovni může probíhat i mimo pražské fakultní nemocnice,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala.

První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 260 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil přednosta ústecké kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, na 2. pozici primář ústecké patologie MUDr. Martin Čegan a na 3. pozici primář chomutovské neurologie MUDr. Jiří Neumann. 1. místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Michal Orlický z ústecké neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Petře Meluzinové z kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice a 3. cena tentokrát udělena nebyla. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla po zásluze udělena RNDr. Ing. Petru Kelbichovi, Ph.D. z oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe, stejně jako v minulém roce, Mgr. Bc. Michaela Rothová z ústecké dětské chirurgie, na 2. místě jsou společně Bc. Svatava Nováková a Marcela Kenezová z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice a 3. místo je úspěchem zástupkyně teplické nemocnice Šárky Kuželové z anesteziologicko-resustitačního oddělení.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která v současné době pracuje v následujícím složení: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předseda, přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – místopředseda, přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. a členové Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,  o. z., prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Igor Greguš, ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z., MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Pavel Rubeš, primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Vlasta Čejnová, Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

vytvořilo: tiskové a organizační odd.


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel.: +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN